GENEREL POLITIK FOR DATABESKYTTELSE (GDPR)

1. Introduktion
Følgende oplysninger gives for at gøre dig opmærksom på Aarhus Lagers forpligtelser - som fungerer som dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der er nævnt i dette dokument - med hensyn til beskyttelse af personoplysninger.

Aarhus Lager har forpligtet sig til at respektere og opretholde høje etiske standarder og især beskyttelse af personoplysninger.

På webstedet https://aarhuslager.com gennemfører Aarhus Lager behandlingen af personoplysninger som den ansvarlige for behandlingen. Aarhus Lagers identitet og kontaktoplysninger er angivet i afsnittet "Juridisk meddelelse" på webstedet.

Formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger er at informere dig om den måde, hvorpå Aarhus Lager behandler disse oplysninger, og om omfanget af dine rettigheder.

Den kan ændre sig i henhold til gældende lovgivning og reguleringsmæssige forhold.

2. Principper, der gælder for personoplysninger
Aarhus Lager forpligter sig til at overholde følgende principper i forbindelse med indsamling og brug af personlige oplysninger.

2.1 En legitim og forholdsmæssig brug af dine data

Personoplysninger indsamles permanent af Aarhus Lager til bestemte, udtrykkelige og legitime formål.

Personoplysninger, der indsamles af Aarhus Lager, kan ikke senere anvendes på en måde, der er uforenelig med det oprindelige formål, som de blev indsamlet til.

Ved hver behandling forpligter Aarhus Lager sig til kun at indsamle og behandle oplysninger, der er strengt nødvendige til formålet.

2.2 Retfærdig og gennemsigtig dataindsamling

Af hensyn til rimelighed og gennemsigtighed over for brugerne af webstedet https://aarhuslager.com og medlemmerne af Aarhus Lager-loyalitetsprogrammet sørger Aarhus Lager for at informere de berørte personer om hver enkelt behandling, som Aarhus Lager foretager, ved hjælp af informationsmeddelelser.

Disse oplysninger indsamles på en retfærdig måde; ingen indsamling sker uden de berørte personers viden og uden at de er blevet informeret.

2.3 Tilstrækkelighed og minimering af de indsamlede data

De indsamlede personoplysninger er strengt nødvendige for formålet med indsamlingen. Aarhus Lager bestræber sig på at minimere de indsamlede data og holde dem nøjagtige.

De indsamlede personoplysninger opdateres regelmæssigt og opbevares af Aarhus Lager i dets sikre databaser.

2.4 Beskyttelse af personoplysninger fra designfasen og som standard

Aarhus Lager har vedtaget interne politikker og processer og implementerer foranstaltninger, der overholder principperne om beskyttelse af personoplysninger ved design og beskyttelse af personoplysninger ved standardindstillinger.

Ved udvikling, design, udvælgelse og brug af applikationer, tjenester og produkter, der er afhængige af behandling af personoplysninger, tager Aarhus Lager således hensyn til retten til beskyttelse af personoplysninger eller sikrer sammen med deres udgivere, at de opfylder de juridiske krav og sikrer beskyttelsen af de data, der vil blive behandlet.

Aarhus Lager anvender f.eks. pseudonymisering og krypteringsteknikker for personoplysninger, når det er muligt eller nødvendigt.

3. Behandling af dine oplysninger
3.1 Retsgrundlag og formål med behandlingen

Aarhus Lager gennemfører forskellige behandlinger, hvis retsgrundlag er følgende: opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser, dit samtykke, juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og legitime interesser.

De formål, der er knyttet til hvert retsgrundlag, er anført nedenfor:

På grundlag af gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der er truffet på din anmodning og/eller gennemførelsen af den kontrakt, du har underskrevet, gennemfører vi behandling til følgende formål:

forvaltningen af loyalitetsprogrammet, som omfatter :

- tilmelding til loyalitetsprogrammet, herunder navnlig oprettelse af kontoen eller loyalitetskortet, forvaltning af anerkendelsen af loyalitetskortet, når du viser det i de steder, der deltager i programmet, og tilrådighedsstillelse af dit personlige loyalitetsrum;

- adgang til tjenester, der er specielt forbeholdt dig som medlem af loyalitetsprogrammet, i partnerbutikker, blot ved at fremvise dit kort visuelt.

administration af dine ordrer på hjemmesiden aarhuslager.com

for at administrere vores forhold til dig som bruger af https://aarhuslager.com/pages/contact


På grundlag af dit samtykke foretager vi behandling til følgende formål

at sende meddelelser om kampagner og tilbud, uanset om de er personlige eller ej, med posten eller elektronisk, herunder mobilmeddelelser;

at sende meddelelser på ethvert medie, f.eks. Aarhus Lagers websteder eller mobilapplikationer, Aarhus Lagers websteder eller tredjeparts websteder eller applikationer, som du måtte konsultere;

håndtering af cookies med forbehold af samtykke;

forvaltning af din deltagelse i vores konkurrencer;

overførsel af dine indkøbsdata, så Google kan oprette en personlig indkøbsliste, når du bruger Google Assistentens integrerede stemmeshopping-tjeneste. Google kan derefter foreslå produkter, der matcher dine indkøbsvaner, ved at analysere de køb, du har foretaget på https://aarhuslager.com, via Google-applikationen eller direkte i butikken ved hjælp af et loyalitetskort. Denne tjeneste er ikke nødvendig for at afgive en Aarhus Lager-ordre. Du har altid mulighed for at gøre det direkte fra hjemmesiden. Du kan til enhver tid adskille dine Aarhus Lager- og Google-konti fra hinanden.

På baggrund af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser gennemfører vi behandling til følgende formål

forvaltningen af det almindelige regnskab ;

forvaltning af svar på officielle anmodninger fra offentlige eller retlige myndigheder, der er bemyndiget hertil;

overholdelse af de bestemmelser, der gælder for vores aktivitet;

opbevaring af fakturaer og andre obligatoriske dokumenter i forbindelse med transaktioner i overensstemmelse med vores forpligtelser;

at informere medlemmer af loyalitetsprogrammet og brugere af webstedet https://aarhuslager.com om tilbagekaldelser af produkter;

håndtering af anmodninger om at udøve rettigheder.

På grundlag af vores legitime interesser gennemfører vi behandling til følgende formål

håndtering af dine anmodninger om oplysninger og klager;

forebyggelse og bekæmpelse af svig, herunder håndtering af følgerne af svig;

indførelse af alle de bevismidler, der er nødvendige for at forsvare vores rettigheder;

at udarbejde statistikker og analyser med henblik på at forbedre loyalitetsprogrammet og brugen af hjemmesiden https://aarhuslager.com;

udarbejdelse af statistikker og analyser for at forbedre vores produkter og tjenester;

forvaltning af cookies, der ikke er underlagt samtykke;

anvendelse af dine oplysninger i din egenskab af kunde, medlem af loyalitetsprogrammet eller bruger af webstedet https://aarhuslager.com med henblik på at blive genkendt i denne egenskab i forbindelse med andre tjenester, der tilbydes af andre selskaber i Aarhus Lager-koncernen;

opbevaring af computerspor med henblik på at opdage sikkerhedshændelser på en forebyggende måde.

De formål, der forfølges på grundlag af vores legitime interesser, sker med respekt for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

3.2 Indsamling af data

Virksomheden Aarhus Lager forpligter sig over for brugerne af webstedet https://aarhuslager.com til kun at indsamle og behandle de data, der er nødvendige for virksomhedens aktiviteter. Aarhus Lager indsamler derfor forskellige personlige oplysninger om dig.

Foreningen af Aarhus Lager og Google-konti giver mulighed for at tilpasse indkøbslisten til brug af indkøbstjenesten ved hjælp af stemme integreret med Google-assistenten. I denne forbindelse deler Google dit navn, din e-mail og dit profilbillede med Aarhus Lager for at sikre den tekniske forbindelse mellem kontiene. Aarhus Lager vil kun bruge disse oplysninger til den tekniske forbindelse mellem kontiene.3.3 Registrerede personer

De personer, der er berørt af den behandling, som Aarhus Lager foretager, er

kunder og potentielle kunder hos Aarhus Lager;

brugere af den integrerede stemmeshopping-tjeneste i Google-assistenten med en Aarhus Lager-brugerkonto;

enhver bruger af webstedet https://aarhuslager.com.

3.4 Modtagere af dataene

Med henblik på at nå de ovenfor beskrevne formål og inden for de grænser, der er nødvendige for at forfølge disse formål, kan de oplysninger, som Aarhus Lager indsamler, videregives til alle eller nogle af modtagerne

3.5 Opbevaringsperioder for data

Virksomheden Aarhus Lager opbevarer kun de indsamlede personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De data, der indsamles af Aarhus Lager, opbevares i det tidsrum, der er nødvendigt for at opfylde formålene med webstedet.

De oplysninger, der indsamles af Aarhus Lager, opbevares således i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå de ovenfor beskrevne formål, plus den periode, hvor der gælder en lovbestemt forældelsesfrist.

3.6 Sikkerhed af dine data

Aarhus Lager lægger særlig vægt på sikkerheden af dine personlige oplysninger.

Den har indført tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er tilpasset personoplysningernes følsomhed, for at sikre oplysningernes integritet og fortrolighed og beskytte dem mod enhver form for ondsindet indtrængen, tab, ændring eller videregivelse til uautoriserede tredjeparter.

Aarhus Lager gennemfører regelmæssigt revisioner for at kontrollere den korrekte operationelle anvendelse af reglerne om datasikkerhed.

Den forpligter sig således til at træffe de fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at :

beskytte sine aktiviteter ;

at bevare sikkerheden for de personlige oplysninger, som brugerne af https://aarhuslager.com's websted har,

mod uautoriseret adgang, ændring, forvanskning, videregivelse, ødelæggelse eller adgang til de personoplysninger, som den ligger inde med, eller mod uautoriseret adgang.

Ikke desto mindre afhænger sikkerheden og fortroligheden af dine personlige oplysninger af den enkeltes gode praksis, så du opfordres til at være opmærksom på dette spørgsmål.

3.7 Overførsel af data uden for Den Europæiske Union

De forskellige kategorier af data, der indsamles og behandles inden for rammerne af https://aarhuslager.com/pages/contact, kan overføres til tjenesteudbydere i lande uden for Den Europæiske Union, f.eks. i USA.

Disse dataoverførsler er reguleret af en aftale om grænseoverskridende datastrømme, der er udarbejdet i overensstemmelse med de standardkontraktbestemmelser for dataansvarlige og databehandlere, som Europa-Kommissionen har udstedt, og som er i kraft i øjeblikket.

4. Dine rettigheder, og hvordan du udøver dem
4.1 Indholdet af dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine data:

ret til adgang ;

ret til berigtigelse

ret til sletning;

retten til at definere direktiver vedrørende dine datas skæbne efter din død, og dette med en betroet tredjepart, der er certificeret og ansvarlig for at sikre, at dine ønsker respekteres, i overensstemmelse med kravene i den gældende lovgivning.

I henhold til retten til adgang kan Aarhus Lager kræve, at du betaler et rimeligt gebyr baseret på administrationsomkostningerne for yderligere kopier af dataene ud over de udleverede kopier.

Du har også :

en ret til at få begrænset en behandling;

ret til at få overført de afgivne oplysninger;

en ret til at gøre indsigelse.

4.2 Retten til at gøre indsigelse

Du kan anmode om at udøve din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, når behandlingen er baseret på Aarhus Lagers legitime interesser. Denne ret til at gøre indsigelse gælder også for profilering.

I tilfælde af udøvelse af en sådan indsigelsesret vil Aarhus Lager ophøre med behandlingen, undtagen når der er legitime og tvingende grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Du kan også gøre indsigelse mod enhver behandling i forbindelse med hvervning uden at skulle påberåbe dig grunde, der vedrører din særlige situation.

4.3 Udøvelse af dine rettigheder

Meddelelse af specifikke post mortem-direktiver og udøvelse af dine rettigheder sker via e-mail til kundeservice@aarhuslager.com, med angivelse af de oplysninger, der gør det muligt at fastslå din identitet.

4.4 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i de tilfælde, hvor du er blevet anmodet om det.

4.5 Indgivelse af en klage

Hvis du efter at have kontaktet os mener, at dine rettigheder vedrørende dine data ikke er blevet respekteret, kan du indgive en klage til Danish Data Protection Agency